Taladh Chriosda


Rann 1

Mo ghaol, mo ghràdh is m’ eudail Thu!
M’ ionntas ùr is m’ èibhneas Thu!
Mo mhacan àlainn, ceutach Thu!
Chan fhiù mi fhèin a bhith ad dhàil.


Sèist

A-le-lùia
A-le-lùia
A-le-lùia
A-le-lùia.


Rann 2

Ged as Rìgh na Glòrach Thu,
Dhiùlt iad an taigh-òsda dhut,
Ach chualas ainglean sòlasach
Toirt glòir don Tì as àird’.


Rann 3

Mo ghaol an t-sùil a sheallas tlath!
Mo ghaol an chridhe tha liont’ le gràdh!
Ged as leanabh Thu gun chàil,
Is lìonmhor buaidh tha ort a’ fàs.Verse 1

My love, my treasured one are you
My sweet and lovely son are you
You are my love, my darling new
Unworthy I, of you


Chorus


Verse 2

Your mild and gentle eyes proclaim
The loving heart with which you came
A tender, helpless tiny babe
With boundless gifts of grace


Verse 3

King of Kings, Most Holy One
God the son, eternal one
You are my God and helpless son
High ruler of mankind

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia