PDF

Òran Loch Garman

(The Wexford Carol)

##### Verse 1 Good people all, this Christmas-time,
Consider well and bear in mind
What our good God for us has done,
In sending His beloved Son.
With Mary holy we should pray
To God with love this Christmas Day:
In Bethlehem upon that morn
There was a blessed Messiah born.

##### Verse 2 Near Bethlehem did shepherds keep
Their flocks of lambs and feeding sheep;
To whom God’s angels did appear,
Which put the shepherds in great fear.
“Arise and go,” the angels said,
“To Bethlehem, be not afraid;
For there you’ll find this happy morn
A princely Babe, sweet Jesus born.”

##### Verse 3 With thankful heart and joyful mind,
The shepherds went the Babe to find,
And as God’s angel had foretold,
They did our Saviour Christ behold.
Within a manger He was laid,
And by his side the Virgin Maid,
As long foretold, upon that morn
there was a blessed Messiah born

###Òran Loch Garman (Gaidhlig)

##### Rann 1 O mulaidhean puinnseanta
An leanabh leanabh anns an leabaidh
Tha ia ‘cuimhneachadh air gràdh an Rìgh
Cò thug seachad liberation a-nochd air an t-nail
Màth-mhàthair ann am Bealach Dhè

Rann 2

Clann bhochd Eubha
Ùrnaigh a-nis cho slaodach
Tha doras an dorchada gu bràth
Tha mi fhathast ag adhradh Mac Rí na hÓighe
##### Rann 3 San ear-thuath ann am meadhan na h-oidhche
Bha an deagh naidheachd math dha na cìobairean
Tha e soilleir gu bheil beatha anns na speuran sin fìor
Bhiodh na h-ainglean a ‘seinn bho phut gu tip
##### Rann 4 Gluais gu beatha, ainglean Dhè
Dèan cinnteach agus gheibh thu e
Leig gu sàmhach ann an crann connlaich
Is e Prionnsa, Mac an Rìgh an cathair.

Rann 5
⤧  Previous post Once in Royal David's City ⤧  Next post Rudolf The Red-Nosed Reindeer