Faclair "Speaking Our Language" Far-Sgeul 4

Có ás a tha sibh?
Leòdhas
Glaschu
Dùn Eideann
Sruighlea
Inbhir Nis
Obar Dheathain
Muile
Ile
Uibhist a Tuath
Có ás a tha sibh féin?
Ceud Mile Failte
Banca Na H-Alba
A bheil Gàidhlig agaibh?
beagan
gu leòr
Tha Gàidhlig agam.
Tha Gàidhlig againn.
on telebhisean
le
Tha mi ag ionnsachadh
Beurla