Faclair "Speaking Our Language" Far-Sgeul 5

ceart
ma-tha
rathad
sraid
seòladh
gabh mo leisgeul
gabh
mo
leisgeul
fuireach
agaibh
dè an seòladh a th'agaibh?
trì
dhà
aon
cait a bheil sibh a' fuireach?
ceithir
còig
neoni
fòn
àireamh
De an àireamh fòn a th'agaibh
an taigh agam
neoni
aon
dhà
trì
ceithir
còig